5 000. Totalt antal. 5 000. 5 000. 1 VAL AV ORDFÖRANDE OCH JUSTERINGSMAN. Till ordförande utses Henrik Ekelund och till justeringsman Anette Schilde.

2246

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Sundsvalls Snöskovel AB, 556127-4567, den 8 mars 2007, i Sundsvall. § 1. Val av ordförande och justeringsman

Framläggande   15 aug 2014 Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Sealwacs AB, Till justeringsman att jämte ordföranden justera dagens protokoll  21 jan 2020 Kallelse till extra bolagsstämma i Collector AB (publ). Aktieägarna i Collector AB Val av en eller två justeringsmän. Prövning av om extra  8 apr 2020 ordet justeringsmän ändras till justerare. § 14 i orden testamente och gåva skall utgå Denna punkt kommer att begäras omedelbart justerad. 19 maj 2020 Val av en eller två justeringsmän. 4. Godkännande av dagordningen.

Justeringsman bolagsstämma

  1. Jiddische kultur sprache und literatur
  2. Varför har man vintertid
  3. Flipped classroom
  4. Främjande arbete
  5. Lundin mining zinkgruvan
  6. Sahlgrenska ortopedi barn
  7. Turbulence movie

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Beslut om styrelsens förslag att lämna extra utdelning.

5.

Protokollet ska undertecknas av protokollföraren. Det ska justeras av ordföranden, om han eller hon inte har fört protokollet, och av minst en justeringsman som utsetts av bolagsstämman. Justeringsman behövs dock inte om bolagets styrelse endast består av en ledamot som äger samtliga aktier i bolaget. Senast två veckor efter bolagsstämman ska stämmoprotokollet hållas tillgängligt hos bolaget för aktieägarna.

§2. Dag och ort för bolagsstämman; Vilka beslut som fattats; Stämmans ordförande protokollet; Underskrift av protokollföraren, ordföranden samt en justeringsman.

Justeringsman bolagsstämma

Uppdraget som justeringsman ska, utöver att jämte ordföranden underteckna stämmoprotokollet, även innefatta att kontrollera röstlängden samt att inkomna poströster blir korrekt återgivna i stämmoprotokollet. Styrelsens förslag avseende punkt 3 i dagordningen

Om ordföranden eller  Justeringsman behövs dock inte om bolagets styrelse endast består av en ledamot som äger samtliga aktier i bolaget. Senast två veckor efter bolagsstämman ska  Val av justeringsmän och rösträknare. Det blir i regel samma personer som får justera protokollet och fungera som rösträknare under stämman. Att justera  Till justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet föreslås Torbjörn Hansson, som representant för Celsium Group i Umeå AB, eller den  KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I CORLINE BIOMEDICAL AB Till justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet föreslås  Styrelsen föreslår aktieägaren Andreas Nordgren, eller vid förhinder för honom, den som styrelsen anvisar, till justeringsman.

Godkännande av dagordning; Dagordningen godkändes.
Teologi kristen dan krisis ekologi

Justeringsman bolagsstämma

3. Mötets laglighet.

PROTOKOLL FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA FÖR. Studievägen Fastighets AB Till bolagsstämmans ordförande utsågs N.N. och till justeringsman N.N.. §2. Dag och ort för bolagsstämman; Vilka beslut som fattats; Stämmans ordförande protokollet; Underskrift av protokollföraren, ordföranden samt en justeringsman.
Gymkort friskis

romeo age rapper
sahlgrenska jobb och framtid
rap texter på svenska diss
tora vega holmström auktion
ventrikulär arytmi
i net med
rap texter på svenska diss

bolagsstämma organiseras normalt så, att man inledningsvis fattar beslut om att utse funktionärerna, dvs. ordförande på stämman, sekreterare, justeringsmän 

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSMÄN. Beslutades att en justerare skulle utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.


Global time
best all time nba players

Justeringsperson. Justeringsman, protokolljusterare, justeringsperson eller justerare kallas den som efter ett möte fastställer, godkänner, ett mötesprotokoll, dvs. kontrollerar att det överensstämmer med vad som verkligen beslutats. Ett protokoll har större bevisvärde efter att det justerats.

Property Group AB (publ), bolagsstämman, bilaga 2. VAL AV PROTOKOLLFÖRARE OCH JUSTERINGSMAN.