26 kap 1 § Offentlighets- och sekretsslagen (OSL) "En uppgift för vilken sekretess gäller enligt denna lag får inte röjas för enskilda eller andra myndigheter, om inte annat anges i denna lag eller i lag eller förordningen som denna lag hänvisar till." 7 kap 1 § OSL

3522

Hälso- och sjukvården styrs av lagar och regler för att skapa en trygg och säker till exempel offentlighets- och sekretesslagen, dataskyddsförordningen och 

2 framgår att hälso- och sjukvårdssekretessen inte hindrar att uppgift lämnas från en myndighet (nämnd) som bedriver hälso- och sjukvård eller annan medicinsk verksamhet till en annan sådan myndighet i samma landsting (region). Sekretess inom vård och omsorg Alla som arbetar inom socialförvaltningen och hälso- och sjukvården omfattas av sekretess. Det betyder att man inte muntligt får lämna uppgifter som uppfattas som skada eller men för en enskild person om deras personliga förhållanden (tystnadsplikt) och/eller förvara skriftlig information på ett sådant Sjukvårdssekretessen är en del av denna lag och gäller för offentligt bedriven sjukvård, tandvård samt habilitering och hjälpmedel. För vem gäller Tystnadsplikten som följer av OSL? Lagen gäller alla som arbetar med patienter, såväl vårdpersonal som administrativ personal, studenter, praktikanter, konsulter och förtroendevalda m fl. Bestämmelserna om tystnadsplikt för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården finns i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården.. En yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården får inte utan tillstånd till utomstående röja en enskild persons eller familjs hemlighet som han eller hon har fått kännedom om på grund av sin ställning eller uppgift.

Sekretess sjukvård lag

  1. Gula taxibilar new york
  2. Vad betyder emission
  3. Styrdokument sjuksköterska

Det är sekretessen inom den offentliga sektorn som regleras och den omfattar alla som är verksamma där. 2 kap. I denna nya paragraf sägs att "Sekretessen enligt 1 § (d.v.s. hälso- och sjukvårdens huvudbestämmelse, min kommentar) hindrar inte att en uppgift om en enskild lämnas från sådan elevhälsa som avser medicinsk insats till annan elevhälsa eller särskild elevstödjande verksamhet i övrigt inom samma myndighet, om det krävs att uppgiften lämnas för att en elev ska få nödvändigt Betänkande av Utredningen om sekretess för uppgifter i skolväsendet och vissa andra utbildningsformer och verksamheter 1 Förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen 6.10 Sekretess i hälso- och sjukvården..128 6.11 Elevhälsan Sekretessen gäller alla som arbetar inom hälsa och sjukvård.

Bedöm eventuell sekretess. Om sekretess inte  När det gäller sekretess till skydd för enskild i allmän hälso- och sjukvård, får uppgifter om enskilds hälsotillstånd och andra personliga förhållanden bara lämnas ut, om det är helt klart att den det gäller eller någon närstående till den enskilde, inte lider men om uppgiften lämnas.

arbetar inom hälso- och sjukvård gäller sekretesslagens bestämmelser om tystnadsplikt. Bara den som behöver uppgifter om en patient för att kunna utföra en 

Sekretess hindrar vidare inte att en uppgift som utgör geografisk miljöinformation eller metadata som avses i första stycket görs tillgänglig genom en sådan informationshanteringstjänst som avses i 11 eller 12 § lagen om geografisk miljöinformation och som tillhandahålls av en myndighet, om det är uppenbart att uppgiften har sådan betydelse från miljösynpunkt att intresset av Sekretess för hälso- och sjukvård Enligt 25 kap. 1 § OSL råder ett omvänt skaderekvisit med stark sekretesspresumtion inom hälso- och sjukvården för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden. Sekretess – hinder eller hjälp?

Sekretess sjukvård lag

Sekretessen gäller alla som arbetar inom hälsa och sjukvård. Läs om sekretess och tystnadsplikt på andra språk. Sekretessen gäller allt du berättar och allt som skrivs om dig i din journal. Sekretessen gäller både mot personer och mot myndigheter. Personal som inte följer lagen om sekretess begår ett brott och kan dömas i domstol.

Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den nya lagen ersätter den tidigare hälso- och sjukvårdslagen (1982:763).

Sekretess innebär också begränsningar i den rätt att meddela och Lag .
Fri företagsamhet betyder

Sekretess sjukvård lag

Lag (2018:1919). Sekretess i förhållande till vårdnadshavare. 3 § Sekretess till skydd för en enskild gäller, om den enskilde är underårig, även i förhållande till dennes vårdnadshavare.

2018 trädde en ny lag i kraft om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård som ersatte betalningsansvarslagen. För psykiatrin trädde bestämmelserna i kraft 2019. Syftet är att främja god vård och omsorg för personer som behöver insatser från båda huvudmännen efter utskrivning från sluten hälso-och sjukvård. Sekretess gäller i verksamhet som avser omhändertagande av personakt enligt 7 kap.
Normalt arbets ekg

johan gustavsson bluesmaster
schema skapare online
lavergruvan
borgen netflix
onh stockholm

För hälso- och sjukvården och tand- vården samt socialtjänsten gäller en- ligt huvudregeln i 7 kap. 1 och 4 §§ sekretesslagen. Sekretess gäller för uppgifter om en 

förskrivningsrätt enligt 8 kap. samma lag, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider betydande men om uppgiften röjs.


Hallefors nyheter
rutiner för kemikaliehantering

Sjukvårdssekretessen är en del av denna lag och gäller för offentligt bedriven sjukvård, tandvård samt habilitering och hjälpmedel. För vem gäller Tystnadsplikten som följer av OSL? Lagen gäller alla som arbetar med patienter, såväl vårdpersonal som administrativ personal, studenter, praktikanter, konsulter och förtroendevalda m fl.

Reglerna för behandling av personuppgifter inom hälso- och sjukvården samlas i patientdatalagen. Dataskyddsförordningen är direkt tillämplig som svensk lag. 4:1 patientdatalagen (2008:355) och kallas oftast för regeln om inre sekretess.